Uncategorized

בס"ד

                                                   סוד המילה כ"ה

כה אמר יהוה …..

כה תברכו את בני ישראל אמור להם ….

 

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד = 25 אותיות כמניין כה"

יהוה אהיה,  יהוה אלהים,  יהוה אדני = 25 אותיות כמינין כ"ה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם = 25 אותיות כמנין כה"

 

יהוה אדני = גמאטריה 91

יהוה אהיה = גמאטריה 47

יהוה אלהים = גמאטריה 112,

סה"כ  גמ"ט 250 כמניין נ"ר בבחינת 10 פעמים כ"ה ( 10 ספירות שבשם כ"ה)

 

גמאטריה: היא השורש המספרי ביחס לענף השם,

 

 

השם הקדוש כ"ה נמצא במקום המלכות מצד הדין

1 – יש כה" לימין אברהם כנאמר: נלכה עד כה" וכו…

2 – יש כה" לשמאל כנאמר: הלא כה" דברי כאש וכו..

3 – כ"ה אותיות בפסוק שמע, כנגד קריאת שמע של שחרית בתוספת כ"ה של שמע בערבית יחד הם נ" שערי בינה

4 – ספירת הבינה נקראת כה" הכוללת ב, פעמים כה".

 

כוונה לשם כ"ה

יש לכוון במחשבה: ג" יחודים: יאההויהה (יהוה אהיה), יאהלוההימ (יהוה אלהים), יאהדונהי (יהוה אדני) כמניין נ"ר,

 

 

נר ה" נשמת אדם

יש לכוון – נר גמ"ט 250 כמינין 10 פעמים השם כה" הכלול עיי" ג" יחודים הנ"ל, שמנינם נר, וכו.. ראה למעלה,

 

סכום:

השם כה" שמוזכר רק עיי" נביאי ה" בא להמתיק את דיני המלכות בדבר ה" לטובת בני המלך, ברכת הכהנים באה בסוד השם כ"ה כנאמר: כה" תברכו וכו, השם כה" מסמל את ברכת המלכות ככלי אל האור ביחס לצמצום הנבראים עקב טבעם האנוכי, יש בכוחו למתק את דיני המלכות כאמצעי להעביר את רוח הברכה מהלב אל הלב, ללא השם כ"ה לא יהיה מיתוק אל כלי הנבראים,

 

השם כ"ה מוזכר בכל ברכה וברכה בניסתר לא תמיד הוא נאמר בברור – ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם = 25 אותיות כמנין כה"

לכן בכל ברכה וברכה יש לכוון את המילה כה" המסמלת את ברכת שמים על הארץ, ובנוסף מעלה גדולה ליחד את יחודי ההויה כמניין נ"ר וכו..

 

איזה מתיקות להבזק האור במודעות הלב,

תודה אבא בורא עולם, זה מה שקורה שמחשבים ברזי האור באהבת ה" ליראיו,

שנזכה לעשות למען שמך, אמן כן יהי רצון…  גדעון

 

  

התנאי המשמח

התנאי המגביל הוא המשמח

פניהם של ראשי הקהילה בוילנא היו עגומות, ודאגה ניבטה מאישוניהם. אתרוג. זו הסיבה שגרמה להם ללכת לישון מסוייטים, מוטרדים, וכמעט חסרי תקווה.

שליחיהם נסעו צפונה ודרומה,

קרא עוד...
  

פסוק א תהלים פרק צ"א

פרוש תהלים פרק צא" (צו-אקה גדעון) ישב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן: ישב בסתר עליון: פנימיות הקדושה נקראת: סתר עליון, זהו מקומם של צורות הרצון דזוכרא דקדושה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא, כל צורות הרצון המתוקנות
קרא עוד...